Algemene handelsvoorwaarden

 

Algemene handelsvoorwaarden

§ 1) Gegevensbescherming

ETS Translations (hierna ETS genoemd) verbindt zich ertoe alle verkregen documenten en informatie vertrouwelijk te behandelen en naar eer en geweten het stilzwijgen te bewaren over alle feiten en zakelijke verbanden inzake handelsrelaties van onze klanten. Vrije medewerkers worden verplicht discreet te zijn. ETS slaat uw gegevens uitsluitend op voor de behandeling van de opdracht, voor rekening en verantwoording en voor de informatie-uitwisseling met de opdrachtgevers. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met het opslaan van deze gegevens in een interne gegevensbank. Wij wijzen erop dat de handelsbedrijvigheid met behulp van elektronische media het risico voor toegang door onbevoegde derden inhoudt. Voor de eventuele gevolgen hiervan is ETS niet aansprakelijk.

§ 2) Procedure bij een opdracht

ETS verkiest een structuur waarbij de vertaal-, revisie- of lay-outopdrachten door een onlineprocedure verdeeld worden. Dat gebeurt hetzij door het verzenden van een e-mail met tekstbijlage, hetzij door het gebruik van een contactformulier. Alle bijkomende informatie, die vereist is voor de bewerking van de opdracht (toelichtingen, tekeningen, terminologielijsten, voorbeelden) moet door de opdrachtgever ongevraagd worden verstrekt. Fouten, vertraging of een slechtere kwaliteit door de niet-naleving van de vermelde punten, door onnauwkeurige of onjuiste gegevens zijn ten laste van de opdrachtgever.

§ 3) Uitvoering van een opdracht

ETS Translations heeft het recht om voor de uitvoering van de gegeven opdrachten gebruik te maken van derden, indien dat zinvol of doelmatig is. De fundamentele handelsbetrekking bestaat echter uitsluitend tussen de opdrachtgever en ons en sluit het rechtstreeks benaderen van de klant en derden zonder onze goedkeuring uit. De werkzaamheden van ETS worden hoofdzakelijk uitgevoerd door medewerkers, die voor de opdracht bevoegdheid krijgen.
§ 3b) Tenzij anders overeengekomen, heeft ETS het recht de opdrachtgever na de voltooide levering in de referentielijst op te nemen. Dat omvat ook het gebruik van handelsmerken, die enkel voor de presentatie gebruikt worden.

§ 4) Levering

Een levering geldt als uitgevoerd wanneer de opdracht naar de klant werd gestuurd. De genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en moeten beschouwd worden als vermoedelijke tijdstippen, die door ETS naar eer en geweten opgegeven worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten van de opdrachtgever wanneer de vermelde termijnen niet worden gerespecteerd.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle op volledigheid van de verstrekte gegevens. De opdrachtgever dient de ontvangst van het desbetreffende materiaal schriftelijk te bevestigen. Het verzenden van de uitgevoerde opdracht gebeurt op risico van de klant. Voor een foutieve, onvolledige of beschadigde overdracht van het te leveren materiaal of voor het verlies tijdens het (bijv.) elektronische transport zijn wij niet aansprakelijk.

§ 5) Eigendomsvoorbehoud en betalingsvoorwaarden

Geleverde vertalingen of andere opdrachten blijven tot de volledige betaling eigendom van ETS. Tot op het moment waarop de opdrachtgever alle vorderingen betaalt, beschikken wij over het auteursrecht van de desbetreffende opdrachten en geldt er geen gebruiksrecht; het vermenigvuldigen van het geleverde materiaal, op welke wijze dan ook, brengt tot op dat moment licentiekosten met zich mee.

Voor de volledige betaling van de vorderingen van een facturatiebedrag geldt een termijn van 10 dagen vanaf facturatiedatum, met uitzondering van eerste opdrachten, waarvoor een vooruitbetaling geldt. Bij overschrijding van de betalingsdatum worden bankintresten en incassokosten aangerekend, nadat ETS een eenmalige aanmaning per e-mail, fax of post heeft gestuurd. Bij latere correcties geldt geen uitstel van betaling.

Alle prijzen zijn nettoprijzen in euro. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend.

§ 6) Toepassingsgebied

De vermelde algemene handelsvoorwaarden (AHV) gelden voor alle handelsbetrekkingen van ETS, met ondernemingsvestiging in Cilanderstrasse 3, CH-9100 Herisau, Zwitserland. De klant erkent de handelsvoorwaarden door het lezen van de website, door het geven van een opdracht of door andere handelsrelevante interacties; deze handelsvoorwaarden gelden gedurende de hele handelsbetrekking Dat geldt ook voor toekomstige betrekkingen. De handelsvoorwaarden van de opdrachtgever zijn voor ETS enkel bindend wanneer deze uitdrukkelijk worden erkend.

Overige overeenkomsten met onze klanten, die van de AHV afwijken, zijn enkel van toepassing wanneer deze door beide partijen rechtsgeldig ondertekend zijn. Alle andere regelingen blijven ook dan van kracht.

Voor contractuele verhoudingen en overige handelsverbindingen tussen ETS en de klant geldt uitsluitend het recht van de ondernemingsvestiging in Zwitserland, met uitsluiting van het internationale kooprecht. Voor alle geschillen geldt voor beide partijen de bevoegde rechtbank in Herisau, Zwitserland.

§ 7) Geldigheid

De onwerkzaamheid, van meet af aan of later, van een of meerdere bepalingen van de AHV, beïnvloedt de geldigheid van de overige bepalingen niet. De geldige bepaling met de economische en juridische doelstelling, die de onwerkzame bepaling het meest benadert, geldt dan als overeengekomen.

§ 8) Aansprakelijkheid

Indien geen nader bepaalde afspraken inzake specifieke eisen voor een vertaling of een andere opdracht werden gemaakt, wordt deze door de opdrachtnemer naar eer en geweten, orthografisch en grammaticaal correct, volledig en doelmatig met het oog op informatie uitgevoerd. De opdrachtgever heeft het recht op schriftelijke bezwaren binnen 10 werkdagen (ontvangst door ons). Wanneer deze mogelijkheid niet benut wordt of de genoemde termijn overschreden wordt, geldt de vertaling als goedgekeurd of het resultaat van andere opdrachten als aanvaard. In dat geval doet de opdrachtgever afstand van alle aanspraken, die hem bij een gebrek zouden toekomen. Wanneer er echter sprake is van een objectief duidelijk en aantoonbaar, aanzienlijk gebrek, moet dat zo snel mogelijk beschreven worden zodat de opdrachtgever dat kan corrigeren. Bij spoedopdrachten (meer dan 10 standaardpagina's, 250 regels of 2500 woorden per dag) moet de opdrachtgever een gepaste termijn voor de correctie daarvan geven. Wanneer de correctie aantoonbaar niet geslaagd is, kan de opdracht een tweede en derde keer bewerkt worden. Wanneer deze pogingen objectief beschouwd mislukken, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op te zeggen, tot de betaling van een lager facturatiebedrag of tot koopvernietiging. Schadevergoeding omwille van niet-uitvoering is uitgesloten. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de typisch optredende, contractueel te voorziene schade en tot de hoogte van het bedrag van de opdracht (vertaling of andere). Wij zijn enkel aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.

ETS is niet aansprakelijk voor vertaalfouten of andere specifieke gebreken, die te wijten zijn aan onvolledige, onjuiste of onleesbare gegevens van de opdrachtgever. Dat omvat eveneens gebreken door fouten bij de (bijv.) elektronische overdracht of het converteren van het document. De belangrijke vermelding over het gebruiksdoel van de vertaalopdracht (reclame, drukken, publicatie, enz.) impliceert geen aansprakelijkheid voor eventuele ongeschiktheid van de vertaling of een mogelijke aangetaste reputatie van de betrokken onderneming. Wanneer ETS omwille van een vertaling voor inbreuk op het auteursrecht wordt aangeklaagd, stelt de opdrachtgever ons over de hele lijn vrij van aansprakelijkheid.

§ 9) Opzegging, overdracht, vertraging bij levering, onuitvoerbaarheid

Een overeenkomst kan tot het voltooien van een vertaling of een andere opdracht slechts met schriftelijke vermelding van belangrijke redenen door de opdrachtgever worden opgezegd. Voor de gederfde winst heeft ETS recht op schadevergoeding ter waarde van de volledige opdracht.

Het opzeggen van de overeenkomst door de opdrachtgever bij vertraging of onuitvoerbaarheid door ETS is enkel mogelijk wanneer de drie correctiemogelijkheden van de opdrachtnemer aantoonbaar zijn mislukt en een korting uitgesloten is, evenals bij een ongepaste vertraging bij de levering, na het verstrijken van een schriftelijk vastgelegde, gepaste latere termijn door de opdrachtgever.

Voor het afstaan van rechten uit een overeenkomst door de opdrachtgever is onze schriftelijke toestemming nodig.

§ 10) Overmacht en andere storingsfactoren

Voor schade, te wijten aan de verstoring van de handelsactiviteiten en aan overmacht, zoals natuurverschijnselen, foutieve overdracht van elektronisch doorgestuurde gegevens, beïnvloeding van gegevens door virussen of spamfilters, netwerk- of serverfouten en overige hindernissen, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, is ETS niet aansprakelijk. In de vermelde gevallen, evenals in eventuele uitzonderlijke situaties, bij een gedeeltelijke of volledige beperking van onze handelsactiveiten, hebben wij het recht gemaakte overeenkomsten volledig of gedeeltelijk op te zeggen.

§ 11) Interpretatie van de vertaalde versies van de AHV

Bij een verschillende interpretatie van de vertaalde versies van de AHV geldt de Duitse versie.